pitek

Banki w perspektywie strategii rozwoju "2020"


9 grudnia 2010r., godz. 14.00 w warszawskim Klubie Bankowca odbyło pierwsze z cyklu spotkań środowiska bankowego poświęconych nowym strategiom i programom przygotowywanym na lata 2014-2020. Ponieważ rozpoczęły się prace nad dokumentami programowymi, a w ślad za nimi ruszą prace nad dokumentami wdrożeniowymi Związek Banków Polskich uruchomił specjalne środowiskowe forum konsultacyjne w postaci cyklu seminariów pn. „Banki w perspektywie programów 2020’”. W najbliższych tygodniach i miesiącach odbędą się spotkania z resortami właściwymi dla poszczególnych strategii. Już w styczniu planowane jest spotkanie z Ministrem Gospodarki nt. Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki 2010-2020. 

W czasie spotkania, które otworzył Prezes Związku Banków Polskich, p. Krzysztof Pietraszkiewicz, wystąpili: p. Jarosław Pawłowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, przedstawiciele Komisji Europejskiej, pp.: Roger Havenith, szef wydziału z Dyrekcji Generalnej ds. Gospodarczych i Finansowych, oraz Paweł Osiej, ekspert Przedstawicielstwa KE w Polsce. Spotkanie poprowadził Dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego Programu wspólnotowego CIP, p. Arkadiusz Lewicki. 

- Rozpoczęły się prace nad uszczegółowieniem dwóch najważniejszych, przyjętych w tym roku, strategii dla rozwoju naszej gospodarki: unijnej i krajowej. Sektor bankowy jest krwioobiegiem gospodarki. Polski sektor bankowy – podkreślam- jako zdrowy filar, powinien zostać włączony szerzej w planowane procesy i instrumenty podnoszenia konkurencyjności gospodarki. W tym – w latach 2014-2020 oczekujemy szerszego włączenia banków w system dystrybucji unijnego wsparcia. Jesteśmy do tego przygotowani, a doświadczenia poprzednich okresów i planowane zmiany tylko potwierdzają potrzebę takiego rozwiązania - powiedział Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes ZBP, otwierając spotkanie. 

Nowa Strategia Europejska na rzecz Wzrostu i Zatrudnienia „Europa 2020” zawiera wśród podstawowych celów: wzrost zatrudnienia do 75 proc. w UE; przeznaczanie 3 proc. unijnego PKB na badania i rozwój; realizację celów 20% redukcji emisji CO2 i oszczędności energii, uzgodnionych w pakiecie klimatyczno-energetycznym; ograniczenie do 10 proc. odsetka osób przedwcześnie kończących pracę oraz wzrost do 40 proc. odsetka osób kończących wyższe studia. Strategia ma trzy priorytety, a są to: inteligentny wzrost oznaczający rozwój gospodarki opartej na wiedzy i innowacjach, wspieranie gospodarki niskoemisyjnej, konkurencyjnej i efektywniej korzystającej z zasobów, sprzyjanie włączeniu społecznemu, czyli wysoki poziom zatrudnienia oraz „spójność gospodarcza, społeczna i terytorialna" - na czym szczególnie zależało Polsce. 

- Nowa strategia UE zakłada niezbędne reformy służące przywróceniu dobrej kondycji i stabilności europejskiego systemu finansowego. Należy przede wszystkim zapewnić odporność sektora bankowego na kryzysy. W strategii postanowiono także wzmacniać rolę instrumentów UE mających wspierać innowacje (np. funduszy strukturalnych, programów ramowych), między innymi poprzez ściślejszą współpracę z grupą EBI i sprawniejsze procedury administracyjne, szczególnie dla MŚP- powiedział p. Roger Havenith reprezentujący Dyrekcję ds. Gospodarczych i Finansowych Komisji Europejskiej. 

Celem strategicznym Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2010-2020 (KSRR) jest długookresowy wzrost, zatrudnienie oraz spójność. W ramach strategii szacuje się zaangażowanie kilkuset mld złotych. Najwięcej środków, tj. ok. 63% (w tym pochodzących z UE) przeznaczonych zostanie na realizację działań służących rozwijaniu konkurencyjności. Wymaga to efektywnego wykorzystywania potencjału rozwojowego regionów lub terytoriów oraz wzmocnienia przewag konkurencyjnych przy jednoczesnym usuwaniu barier rozwojowych. Zmiany dotyczą także systemu realizacji. Głównym kryterium jest tu zwiększenie efektywności, m.in. poprzez wprowadzenie mechanizmów konkurencji w dostępie do środków publicznych oraz przemodelowanie systemu finansowania polityki regionalnej. 

- Widzimy ważną rolę dla sektora bankowego w osiąganiu celów nowej strategii. Byłby to przede wszystkim udział w szerszym zastosowaniu tzw. instrumentów rewolwingowych przynoszących zwrot z poniesionych inwestycji i długoterminowe korzyści gospodarcze i społeczne. Liczymy też na wsparcie w upowszechnianie mechanizmów i form partnerstwa publiczno-prywatnego i wzrost liczby partnerstw lokalnych i publiczno-prywatnych. Czekamy na Wasze propozycje i będziemy je analizować – powiedział do zebranych p. Jarosław Pawłowski, wiceminister rozwoju regionalnego. 

Uczestnicy zostali także zapoznani z najnowszymi wynikami badań dotyczących perspektyw instrumentów inżynierii finansowej w ramach polityk wspólnotowych po 2013r. oraz stanem wykorzystania takich instrumentów finansowych na przykładzie programu CIP. Informacje te przedstawili: p. Marta Penczar, kierownik obszaru badawczego „Banki i finanse” Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową oraz p. Arkadiusz Lewicki- dyrektor działającego przy ZBP Krajowego Punktu Kontaktowego CIP dla polskiego rynku finansowego. 

Ew. pytania prosimy kierować pod adres: kpkcip@zbp.pl.