Thursday

XXV Walne Zgromadzenie ZBP


Wyznaczenie głównych kierunków działania Związku Banków Polskich w roku 2013 oraz przyjęcie nowego Kodeksu Etyki Bankowej (Zasad Dobrej Praktyki Bankowej) to główne tematy XXV Walnego Zgromadzenia Związku Banków Polskich, które rozpocznie obrady dniu 18 kwietnia 2013 roku w Klubie Bankowca w Warszawie. 
 
W części sprawozdawczej obrad uczestnicy będą procedować nad głównymi kierunkami działania ZBP w 2013 roku, sprawozdaniem finansowym Związku Banków Polskich za rok 2012, sprawozdaniem Zarządu z działalności ZBP w 2012 roku oraz nowym Kodeksem Etyki Bankowej (Zasadami Dobrej Praktyki Bankowej) 
 
W części prezentacyjnej XXV Walnego Zgromadzenia delegaci zapoznają się z wynikami badania TNS Polska dotyczącymi postrzegania sektora bankowego i społecznej oceny banków. 
 
W ostatniej części obrad obędzie się debata z udziałem zaproszonych gości na temat udziału banków w finansowaniu gospodarki w warunkach spowolnienia oraz na progu unijnej perspektywy do 2020 roku. 
 
Na zakończenie odbędzie się ceremonia wręczenia Odznaczeń NBP „Zasłużony dla Bankowości RP” oraz Odznak Honorowych Związku Banków Polskich, które zostaną wręczone szczególnie zasłużonym przedstawicielom sektora bankowego.